Product was successfully added to your shopping cart.

 ОБЩИ УСЛОВИЯ

За ползване на интернет магазина ЕКОМАМА, и извършването на покупки на стоки през него. Домейните www.ekomama.com, www.ekomama.net, www.ekomama.eu и www.ekomama.bg обслужват същия електронен магазин, който за по-кратко е наричан ЕКОМАМА в настоящите Общи условия.
1. Предмет и правно значение
1.1. Настоящите Общи условия са приети от "Колор Тренд" ЕООД на основание чл.16 от Закона за задълженията и договорите и чл. 298 от Търговския закон и уреждат:
• условията за ползване на уебсайта ЕКОМАМА от потребителите на предлаганите от него услуги;
• условията, реда и начина за сключване на договори за покупко-продажба между "Колор Тренд ЕООД" ЕООД и потребителите на уебсайта ЕКОМАМА;
• правата и задълженията на "Колор Тренд" ЕООД и на съответните потребители по сключените помежду им договори за покупко-продажба, включително, сроковете и начините за доставка на поръчаните стоки, тяхното плащане и получаване, условията и реда за предявяване на рекламации и връщане на закупени продукти.
1.2. Приемането на настоящите Общи условия от потребителите на уебсайта ЕКОМАМА е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между "Колор Тренд" ЕООД и съответния потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки.
"Колор Тренд" ЕООД има право, но не е задължено да влиза в правоотношения и да извършва доставки спрямо потребители, които не са приели настоящите Общи условия.
Приемането на настоящите Общи условия от потребителите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) "Съгласен съм с Общите условия" в рамките на процедурата по подаване на съответна поръчка за покупка и след като потребителят е въвел изискваните от процедурата лични данни. С приемането на Общите Условия потребителят изразява съгласие за сключване на договор от разстояние.
1.3. Общите условия са публикувани на видно място на уебсайта ЕКОМАМА и са достояние на всеки посетител.
1.4. Публикуването на стоки на уебсайта ЕКОМАМА се счита за публична покана към потребителите да отправят до "Колор Тренд" ЕООД съответно предложение за сключване на договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон.
1.5. Маркирането на полето (чекбокса) "Съгласен съм с Общите условия" в рамките на процедурата по подаване на поръчка за покупка създава необорима презумпция, че потребителят се е запознал с Общите условия, преди да ги приеме. С маркирането на полето (чекбокса) "Съгласен съм с Общите условия" потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

2. Данни за "Колор Тренд" ЕООД и за уебсайта ЕКОМАМА съгласно ЗЗП
ЕКОМАМА е уебсайт за електронна търговия - продажба и доставка на публикуваните в него стоки.
Уебсайтът ЕКОМАМА е собственост на "Колор Тренд" ЕООД, ЕИК: 203349991, седалище и адрес на регистрация: гр. София, жк Люлин-10 бл.152 партер, МОЛ: Бисер Димитров, тел. 0885 249 058.
Към настоящия момент "Колор Тренд" ЕООД не регистрирано по ДДС, и посочените на уебсайта ЕКОМАМА цени са крайни.

3. Обект на продажба. Основни характеристики на предлаганите стоки. Цени и транспортни разходи, невключени в цената
3.1. Обект на продажба чрез уебсайта ЕКОМАМА са обявените на него стоки към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на потребителя. Стоките, обект на продажба чрез сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики.
3.2. Основните характеристики на стоките, предлагани чрез уебсайта ЕКОМАМА, са описани в самия него и в съответните подраздели за отделните видове продукти.
3.3. Цените на стоките, предлагани чрез уебсайта ЕКОМАМА, са посочени в самия него, в раздела за съответния вид стока. Единичната и общата цена на съответните стоки, предмет на конкретна поръчка за покупка, се визуализират и в рамките на процедурата по нейното оформяне и подаване от потребителя.
"Колор Тренд" ЕООД има право да променя едностранно посочените на уебсайта ЕКОМАМА цени, като промяната на цените има сила само за поръчки, направени след нейното обявяване на уебсайта.
3.4. Цените по т. 3.3. не включват транспортните разходи по доставката, които се начисляват и заплащат от потребителя в допълнение към посочените цени според нагледно обявената на сайта тарифа.
3.5. Отправената от "Колор Тренд" ЕООД чрез уебсайта ЕКОМАМА публична покана съгласно чл. 290, ал. 1 от ТЗ е валидна до изчерпване на количествата от съответната стока. Обявените цени са валидни до тяхната евентуална промяна от "Колор Тренд" ЕООД, като във всички случаи промяната на цените не засяга вече потвърдените поръчки за покупка.

4. Общи задължения на потребителите във връзка с ползването на уебсайта ЕКОМАМА и покупката на стоки
4.1. Уебсайтът ЕКОМАМА може да бъде ефективно използван за подаването на поръчки за покупка на предлаганите от него стоки само след като съответният потребител изпрати надлежно попълнена електронна форма за съответната поръчка, съдържаща:
• вида и броя на стоките, предмет на поръчката за покупка;
• единичната и общата крайна цена на поръчаните стоки;
• разходите по доставката на стоката до посочения в поръчката адрес за доставка;
• трите имена на потребителя;
• валиден електронен адрес на потребителя;
• телефонен номер на потребителя
• адрес за получаване поръчаната стока
• трите имена на лицето, овластено от потребителя да получи стоката на посочения адрес за доставка – в случай, че потребителят желае да посочи такова лице;
• данни за избрания от потребителя начин на плащане – по банков път, в брой с наложен платеж.
• в случай, че потребителят избере да плати цената на стоката по банков път – изрично изявление, че същият е съгласен да плати цената авансово;
• изрично съгласие на потребителя за сключване на договор за продажба от разстояние (чл. 48 ЗЗП);
• данни за издаване на фактура – в случай, че потребителят желае издаването на фактура.
Попълването на непълни, неверни или сгрешени данни в поръчката за покупка прави същата невалидна и освобождава "Колор Тренд" ЕООД от всякакви задължения, свързани с нейното приемане и/или изпълнение.
4.2. Поръчката за покупка на стоки през уебсайта ЕКОМАМА може да бъде подадена само след като потребителят се запознае с настоящите Общи условия и ги приеме чрез маркирането на полето (чекбокса) "Съгласен съм с Общите условия" преди изпращането на съответната поръчка по електронен път.
4.3. Уебсайтът ЕКОМАМА не позволява изпращането на поръчки при наличието на непълноти в данните по т. 5.1. или при липсата на изявление за приемане на Общите условия.
4.4. Поръчката за покупка се счита за предложение от страна на потребителя за сключване на съответен договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 ТЗ. Поръчката за покупка не обвързва "Колор Тренд" ЕООД и уебсайта ЕКОМАМА до момента на нейното потвърждение от "Колор Тренд" ЕООД съгласно т. 6.1.
4.5. Поръчката за покупка е електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, съдържащо оферта за покупка, съгласно съдържанието на поръчката.

5. Проверка за верността на предоставените от потребителя данни и автентичността на поръчката. Приемане на предложението на потребителя за сключване на договор за покупко-продажба
5.1. След получаване на поръчката "Колор Тренд" ЕООД и уебсайтът ЕКОМАМА извършват проверка за автентичността на поръчката, нейната валидност и верността на посочения адрес за доставка, като се свързват с потребителя на посочения от него електронен адрес или телефон.
След като потребителят потвърди автентичността на подадената от него поръчка и нейните реквизити "Колор Тренд" ЕООД изпраща потвърждение за приемането на поръчката на посочения в нея електронен адрес. Потвърждението на поръчката съдържа всички данни по т. 5.1., дължимите от потребителя транспортни разходи, срока за извършване на доставката и уникален номер на приетата поръчка.
В случай, че потребителят е посочил, че ще извърши плащането по банков път, потвърждението съдържа и данните за банковата сметка на "Колор Тренд" ЕООД, по която следва да бъде извършено плащането. В тези случаи срокът за извършване на доставката започва да тече от момента на заверяването на банковата сметка на "Колор Тренд" ЕООД с дължимата сума. В съответното платежно нареждане или вносна бележка потребителят задължително посочва уникалният номер на подадената от него поръчка, предоставен му с потвърждението за нейното приемане.
При спазване на условията по т. 5.1. поръчката за покупка се счита за приета от "Колор Тренд" ЕООД и подлежаща на изпълнение от момента на изпращане на електронното потвърждение на поръчката от страна на "Колор Тренд" ЕООД.
5.2. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работния ден, следващ подаването на поръчката, "Колор Тренд" ЕООД ще уведоми потребителя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от потребителя електронен адрес или на посочения телефонен номер. В съобщението се посочва и срокът, в който доставката може да бъде извършена. В тези случаи потребителят има право да се откаже от подадената поръчка, да я потвърди, като приеме съответния нов срок за доставка или да поръча друга, налична стока.

6. Сключване на договорите за покупко-продажба
6.1. Договорът за покупко-продажба се счита за сключен в момента, в който "Колор Тренд" ЕООД изпрати електронно потвърждение за приемане на поръчката за покупка на посочения в нея електронен адрес, освен в случаите по т.6.2 и т.6.3.
6.2. В случай, че предмет на поръчката по т. 5.1. са стоки на обща стойност над 1 000 (хиляда) лева, между "Колор Тренд" ЕООД и потребителя винаги се сключва писмен договор за покупко-продажба. В този случай поръчката за покупка се счита за приета от "Колор Тренд" ЕООД и подлежаща на изпълнение от момента на подписването на писмения договор. "Колор Тренд" ЕООД информира потребителя за необходимостта от сключването на писмен договор за покупко-продажба съгласно настоящите общи условия в рамките на процедурата по проверка на автентичността на поръчката и нейната валидност съгласно т. 6.1.

7. Права и задължения на страните
7.1. "Колор Тренд" ЕООД се задължава:
• да прехвърли на потребителя собствеността на стоката, предмет на сключения договор за покупко-продажба от разстояние;
• да достави в срок съответната стока
• да осигури съответствие на закупената стока със сключения договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 106 от Закона за защита на потребителите.
7.2. Потребителят се задължава
• да посочи пълни, точни и верни данни по т. 5.1.;
• да плати цената на поръчаната от него стока;
• да заплати разходите по доставката, при наличие на такива;
• да осигури достъп и възможност за получаване на стоката лично от него или от друго лице, което той надлежно е овластил за това;

8. Извършване на доставките. Получаване на стоката
8.1. "Колор Тренд" ЕООД доставя стоките по подлежащите на изпълнение (потвърдени) поръчки с куриер до 3 работни дни след сключването на договора за покупко-продажба.
8.2. Поръчаната стока може да бъде получена само от:
• купувача;
• лице, овластено от купувача да получи стоката по реда, посочен в т. 5.1. (със самата поръчка);
• лице, което е изрично овластено от купувача да получи стоката с надлежно писмено пълномощно;
• лице, което изрично потвърди автентичността и идентичността на поръчаната стока и се съгласи да я заплати в брой от името на купувача;
• лице, което представи оригинал на заверено от банка преводно нареждане или вносна бележка за заплащане на цената на доставената стока.
8.3. В случай, че на посочения в поръчката адрес не бъде намерено лице по т. 9.2. в срока за изпълнение на доставката или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, "Колор Тренд" ЕООД се освобождава от задължението си да достави стоката, предмет на поръчката за покупка.
В случай, че потребителят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.
8.4. При приемането на стоката лицето по чл. 9.2. подписва документ, удостоверяващ получаването на доставката и изпълнението на задълженията на "Колор Тренд" ЕООД по чл. 54 от ЗЗП със съдържание съгласно Приложение № 1 към настоящите Общи условия.
8.5. В случай, че купувачът е потребител по смисъла на пар. 13, т. 1 от ЗЗП, при получаването на доставката лицето по т. 8.2. получава екземпляр от писмена информация, съдържаща:
• актуалните данни на "Колор Тренд" ЕООД съгласно т. 2 и служебния адрес, на който потребителят може да изпраща жалби;
• правото на потребителя да се откаже от сключения договор, условията и начина за упражняването на това право;
• данни за предоставяните услуги след продажбата и за предоставените гаранции.
При получаването на доставката лицето по т. 8.2. подписва един екземпляр от предоставената му информация, който остава у куриерската фирма и се предава на "Колор Тренд" ЕООД.
8.6. В случай, че плащането на цената на стоката не е извършено по банков път, цената се заплаща на куриера при доставянето й. По същия начин се заплащат и транспортните разходи по доставката.

9. Отказ за получаване на поръчана и доставена стока. Отказ от договора
9.1. Клиентът има право да откаже получаването на стоката, предмет на подадена от него поръчка, когато:
а) доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
б) цената, която потребителят следва да заплати, не съответства на дължимата цена;
в) потребителят е физическо лице и упражни правото си по т. 9.2.
За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката, в който се описват причините за отказа. В случаите по буква "а" по-горе и ако потребителят не изяви друга воля, стоката подлежи на заменяне с такава, която съответства на договореното. Разходите по заменянето на стоката са за сметка на "Колор Тренд" ЕООД.
9.2. В случай, че потребителят е физическо лице, той има право да се откаже от договора за покупко-продажба в срок от 14 работни дни от датата на доставката. В тези случаи разходите по връщането на продукта са за сметка на купувача. Продуктът трябва да бъде във вида, в който е доставен - опаковката му да не бъде нарушена (опаковката на пратката може да бъде отваряна), да не бъде зацапана или повредена по друг начин.
Правото за връщане на стоки не се прилага в следните случаи:
• за стоки, повредени и/или променени след момента на получаването им;
• за стоки, чиято оригинална опаковка е повредена или липсва;
• при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
• при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
9.3. В случаите по т. 9.1. и т. 9.2., ако потребителят е заплатил цената на стоката, "Колор Тренд" ЕООД възстановява платените суми в срок от 10 работни дни. В случай, че потребителят е отказал да приеме стоката поради несъответствието й с уговореното и същата подлежи на замяна, се извършва нова доставка.

Стандартни указания за отказ:
Имате право да се откажете от настоящия договор от разстояние или извън търговския обект, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.
Срокът за отказ е 14 дни, считано от дата на която Вие или трето лице, различно от Превозвача и посочено от вас сте влезли във владение на стоките. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите (за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер и електронен адрес, съгласно т. 2 от Указанията за попълване) и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).
Можете да използвате приложения по-долу стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. 
За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

ВАЖНО! Актуална информация в ЗЗП по отношение на упражняване на правото ви на отказ от договора:

Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 (Ново - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.), Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Право да върнете поръчана стока
В качеството си на потребител Вие имате право да върнете закупената от Вас стока при сключен договор за покупко-продажба от разстояние 14-дневен срок от датата на доставка на стоката, като не е необходимо да посочвате причина за това. Вие сте длъжни да съхранявате получената стока, нейното качество и безопасност по време на срока по предходното изречение. При връщане на стоката Вие не дължите допълнителни обезщетения или неустойки.

Условия на връщане

В срок от 14 дни след получаване на стоката, клиентът има право да я върне или замени, като са спазени следните условия:
1. Запазен добър търговски вид - оригиналната опаковка не трябва да разкъсана и повредена, трябва да е във вида, в който е получена. Стоката не трябва да е употребявана, изпрана, гладена, сглобявана т.н.;
2. Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба и/или сглобяване, и не е облепвана със стикери;
3. Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива;
4. Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента;
5. При замяна на стока транспортните разходи са за сметка на клиента и в двете посоки, съгласно тарифата на куриерската фирма, която избере да използва.


Процедура за връщане или размяна

1. Връщането на продукта става чрез куриерска фирма, за сметка на клиента или лично в офиса на „Колор Тренд ЕООД” на адрес: гр. София, жк Люлин бл.152 партер” от понеделник до петък от 10:00 до 17:00 часа. 

2. Възстановяване на сума за закупен продукт става след приемане на пратката от наша страна в нейната цялост. Възстановяване на сумата "Колор Тренд ЕООД" извършва по банков път не по-късно от 10 работни дни, считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от договора и получим обратно стоките на адреса и във вида, посочени в т. 3 към приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 от Закона за защита на потребителите. Пратки, върнати за плащане с наложен платеж, за плащане в брой при получаване и за сметка на "Колор Тренд" ЕООД няма да бъдат приемани.

Формуляр за упражняване на правото на отказ от Договора 
Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от Закона за защита на потребителя

До
„Колор Тренд” ЕООД
София, жк Люлин 10, бл.152 партер 
ЕИК 203349991, тел. 0885249058
e-mail: info@ekomama.net

С настоящото уведомявам/е, че се отказвам/е от сключения от мен/нас договор за покупка
на следните стоки ……………...................................................................................

Поръчани на /дата/ …………………………………………………………………………

Получени на /дата/ …………………………………………………………………………

Име на потребителя: …………………………………………………………………….. 

Адрес на потребителя ……………………………………………………………………

Банкова сметка на потребителя, по която да бъде върната платената цена:

Банка ………………………………………………………………………………………

IBAN ……………………………………... BIC ………………………………………….

Дата: ..................................................... Подпис на потребителя/ите: ..................

* Ненужното се зачертава.

При всички случаи на връщане, рекламация и гаранции важи Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

10. Рекламации
Рекламациите за недостатъци на доставена от "Колор Тренд" ЕООД стоки се извършват на основанията и по реда, предвидени в Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите и останалите приложими нормативни актове.
11. Дата на влизане в сила на настоящите Общи условия
Настоящите Общи условия са обявени на уебсайта ЕКОМАМА на 10 юни 2020г. и влизат в сила, считано от 10 юни 2020 г., като се прилагат за всички поръчки за покупка, подадени на или след тази дата.
По всички неуредени от настоящия Договор въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.